این کارت را بسیار داریم و مناسب ست

-617/01/-840

برای این اخبار باید موارد لازم را دانست و همینجوری نباید این موارد را برای دانستن این تلاش را باید برای این موراد