عنوان رویداد
نام و نام خانوادگی
کارتهای مناسبتی کارت خود را طراحی کنید

ارسال ایمیل وقتی کاربر به رویدادهای من پاسخ داد
ارسال ایمیل وقتی کاربر در مورد رویدادهای من نظر داد
لیست مهمانان برای میزبان فقط قابل مشاهده باشد
مهمانان اجازه دارند افراد دیگر را دعوت نمایند...

 

مهمانان اجازه دارند تعداد بچه های دلخواه به همراه خود بیاورند
مهمانان اجازه به اشتراک گذاری لینک دعوت در شبکه های اجتماعی را دارند